סודות מסחריים והגנה על ידע

סודות מסחריים וידע נצבר הינם בעלי שווי לא פחות ולעיתים אף יותר ,מרכוש חומרי.

מכאן, ברורה החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי בנושאי סודות מסחריים, אופן ההגנה המשפטי עליהם ומניעת זליגתם לצדדים שלישיים בפרט מתחרים. זאת, בפרט נוכח העובדה כי ספקי שירותים, קבלנים חיצוניים, עובדים ושותפים עתידייםעשויים כולם, ברמה כזו או אחרת, להיות חשופים לסודותיכם המסחריים.

לשמירה על סודיות המידע חשיבות נוספת הקשורה ביכולת להגן על מידע זה באמצעות דיני הקניין הרוחני, ובפרט דיני הפטנטים והמדגמים. מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל עקב פרסומו עשוי לשלול האפשרות להגן עליו במסגרת בקשה לרישום פטנט או מדגם.תוכנו של אתר זה נועד לצורכי מתן מידע בלבד. אין לראות באתר זה תחליף לייעוץ משפטי. צפיה באתר זה או פניה באמצעותו למשרדנו אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, כל עוד לא נערך הסכם ייצוג